Introdu cuvânt cheie

post

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II – 2021/2022

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II – 2021/2022

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II – 2021/2022

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • cerere tip (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • declarație (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • copie carte de identitate solicitant;
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (părinți, fraţi, surori);
  • copie acte de identitate (părinți, fraţi, surori);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021 – venitul net nu trebuie să depășească 1402 lei/membru de familie, IANUARIE 2022 – 1540 lei/membru de familie, după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă;
  • cupoane de pensie sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane ajutor social sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane pensie alimentară sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane alocație sau documente justificative (extras de cont) (frați, surori);
  • adeverinţe eliberate de organele financiare – teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
 4. Acte doveditoare pentru bursa medicală:

Pentru studenții bolnavi: certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. In certficatul medical se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art.25 lit.b.

 1. Extras de cont pe numele studentului (obligatoriu BCR – pentru studenții din anii I și II, respectiv BCR/BRD – pentru studenții din anii III și IV);
 2. Menționăm faptul că pentru studenții care depun dosare pentru bursele sociale, se va lua în considerare media ponderată obținută în semestrul 1, după sesiunea de restanțe;
 3. ATENȚIE!!! În concursul pentru obținerea burselor sociale vor fi luate în considerare doar dosarele studenților înmatriculați pe locuri fără taxă.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE, ÎN PERIOADA 01-08.03.2022, ÎNTRE ORELE 9-14

REGULAMENT BURSE (LINK)