Introdu cuvânt cheie

Selecție studenți ERASMUS+ Partner Countries

Selecție studenți ERASMUS+ Partner Countries

Granturi Erasmus+ pentru mobilități de studiu ERASMUS+ cu țări terțe care nu sunt asociate la program (non-UE) – studenți –
 aferente anului academic 2023-2024 SEMESTRUL al II-lea

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Drept a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară non- UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile  ULBS și universități partenere.

Cine poate participa la selecția pentru mobilități Erasmus+ ?

Pot participa toți studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, înregistrați într-o formă de învățământ superior cu studii care să conducă la obținerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terțiar (inclusiv nivelul de doctorat), cu condiția să fi acumulat toate punctele de credit aferente activităților din planul de învățământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilității în momentul selecției.

Se pot înscrie la selecțiile pentru mobilități toți studenții ULBS din anii I-II-III (IV, V, VI) licență, I-II master, I-II-III(-IV) doctorat[1] numai dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate și cu condiția ca durata totală a stagiilor să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu (sau 24 luni în cazul studenților înmatriculați la programe cu ciclu integrat în cadrul Facultății de Medicină).

Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii licență, master și doctorat pot participa la sesiunile de selecții organizate pentru obținerea unei mobilități Erasmus+ și pot fi selectați doar pentru mobilități Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate.

Studenții înmatriculați în an terminal pe durata mobilității pot beneficia de perioade de studiu de un an universitar. Prezentarea la examenul de licență la finalizarea mobilității este condiționată de echivalarea rezultatelor academice și/sau profesionale obținute la instituția parteneră până la încheierea perioadei normale a sesiunii de reexaminare aferente anului terminal de studii; în caz contrar, se pot prezenta în alte sesiuni ale examenului de licență.

Candidații vor depune dosare de candidatură distincte în eventualitatea în care optează pentru mai multe tipuri de mobilitate (UE/non-UE).

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 23 octombrie 2023, ora 12:00, sala 101  (Facultatea de Drept) – eveniment de prezentare a programului Erasmus+
 • 24–27 octombrie 2023 – transmiterea electronică a dosarelor de candidatură la sediul Biroului Erasmus+. Formularul de candidatură este: https://forms.gle/wsh6SyuxDMmgiDsCA. Dosarele de candidatură ale studenților ULBS se transmit în format electronic pe adresa international@ulbsibiu.ro.
 • 30 octombrie – 31 octombrie 2023 – studenții înscriși vor primi programarea pentru interviu prin email)
 • 01 noiembrie 2023 –afișarea rezultatelor selecției pe pagina http://international.ulbsibiu.ro
 • 02 noiembrie 2023 – depunerea contestațiilor
 • 03 noiembrie 2023 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • formular de eligibilitate și înscriere, cu precizarea opțiunilor (Anexa 8 – Descarca aici);
 • scrisoare de intenție (tehnoredactată în limba engleză);
 • CV Europass (tehnoredactat în limba engleză);
 • Adeverință de student;
 • Copie carte de identitate;
 • Documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situație școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media de la admitere, iar pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • Document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1. (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  – Certificate lingvistice (fotocopii);
  – Atestate profesionale (fotocopii);
  – Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  – Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).
 • În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă, master şi doctorat), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

Testarea Lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de stidiu în limba engleză.

             Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 16 octombrie 2023, prin completarea  formularului https://docs.google.com/forms/d/1CwsKEAXYNVwwQPHjJZC0hw6P4WN1aTL-TU_o8rKJbao. Testul va fi organizat în 18 octombrie 2023, la Facultatea de Litere și Arte, ora 14:00.

În conformitate cu regulile Programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt stabilite în funcție de țara de destinație și linia de finanțare:

 

BAREME APLICABILE PENTRU MOBILITĂȚILE ERASMUS+:

 1. SPRIJIN PENTRU TRANSPORT
 2. SPRIJIN INDIVIDUAL PENTRU MOBILITATE FIZICĂ DE LUNGĂ DURATĂ

Studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistenţă este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulţirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuţia unitară pe lună), iar grantul de transport se stabileşte în funcţie de banda de distanţă (din oraşul universităţii de origine în oraşul universităţii de destinaţie).

Pentru studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

Documente suport:

–  Formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 8)
Locuri disponibile
– Cerere testare lingvistică
Erasmus+ Programme Guide (en)
Erasmus+ Programme Guide (ro)


Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

Carta studentului Erasmus+
– Regulamentului privind organizarea Mobilităților Erasmus+

[1] Locurile disponibile pentru studenții doctoranzi vor fi scoase la concurs separat, pe listele specifice și sub coordonarea Institutului de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (IOSUD)

Granturi pentru studenți Erasmus+ Partner Countries (ţările partenere, din afara Uniunii Europene) 2022-2023 – Semestrul al II-lea
Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 24 octombrie 2022, ora 16:00, sala 101 (Facultatea de Drept) – eveniment de prezentare a programului Erasmus+
 • 24-28 octombrie 2022 – depunerea dosarelor de candidatură la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului)
 • 03 noiembrie 2022, ora 09:00 – susținerea interviului de selecție organizate la nivel centralizat la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului)
 • 07 noiembrie 2022 – afișarea rezultatelor procesului de selecție pe pagina http://international.ulbsibiu.ro
 • 08 noiembrie 2022 – depunerea contestațiilor
 • 09 noiembrie 2022 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici )
 • CV Europass (în limba engleză)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel licență se va lua în considerare media de admitere)
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  – Certificate lingvistice (fotocopii);
  – Atestate profesionale (fotocopii);
  – Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  – Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie: În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 21 octombrie 2022, prin completarea cereri . Cererea va fi trimisă prin email la adresa 📩centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Testul va fi organizat în 25 octombrie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise prin email candidaților.

Pentru obţinerea unui grant studentul să fie înmatriculat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, să fie integralist, să aibă competenţe lingvistice bune de limba străină.
Studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistenţă este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulţirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuţia unitară pe lună), iar grantul de transport se stabileşte în funcţie de banda de distanţă (din oraşul universităţii de origine în oraşul universităţii de destinaţie).
Documente suport:
Formular candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries
Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries
Cerere testare lingvistică
Erasmus+ Programme Guide (en)
Erasmus+ Programme Guide (ro)