Introdu cuvânt cheie

Burse

BURSE

BURSE SOCIALE
Semestrul II 2022-2023

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale (se poate descărca din Regulamentul de burse sau se poate ridica din secretariat).
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • cerere tip (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • declarație (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • copie carte de identitate solicitant;
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (părinți, fraţi, surori);
  • copie acte de identitate (părinți, fraţi, surori);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2022, IANUARIE 2023 – venitul net nu trebuie să depășească 1664,3 lei/membru de familie, după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă;
  • cupoane de pensie sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane ajutor social sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane pensie alimentară sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane alocație sau documente justificative (extras de cont)
  • (frați, surori);
  • adeverinţe eliberate de organele financiare – teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
 4. Acte doveditoare pentru bursa medicală:

Pentru studenții bolnavi: certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. In certficatul medical se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art.25 lit.b.

 1. Extras de cont pe numele studentului (obligatoriu BCR);
 2. Menționăm faptul că pentru studenții care depun dosare pentru bursele sociale, se va lua în considerare media ponderată obținută în semestrul 1, din momentul depunerii dosarului;
 3. ATENȚIE! În concursul pentru obținerea burselor sociale vor fi luate în considerare doar dosarele studenților înmatriculați pe locuri fără taxă.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL DE SPECIALIZARE,  ÎN PERIOADA 22.02-07.03.2023, ÎNTRE ORELE 13-15.

REGULAMENT BURSE (LINK)

BURSE SPECIALE

Conform Art. 31 alin. (1) din Regulamentul privind acordarea burselor studenții pot beneficia de acordarea unor burse speciale.

In Consiliul de Administrație al ULBS din 15.04.2021 s-a aprobat acordarea, pe universitate, a unui număr de 60 burse speciale, în cuantum de 800 RON fiecare (anul univ. 2020/2021).
 În acest sens, studenții pot depune, la DECANAT – Secretar Cristina GANCEA, cererile pentru acordarea burselor speciale conform Anexei 4 din Regulament,ul de Burse ULBS, până la data de 19.05.2021 ora 10,00.
Detalii găsiți în adresa alăturată și în Regulamentul de burse ULBS.

Vă aducem la cunoștiință că în primul semestru al anului universitar 2020-2021

bursele și alte forme de sprijin material se vor acorda studenților după regulamentul în vigoare (anexa la Hotarârea Senatului 2429/06.06.2019)