Introdu cuvânt cheie

Burse

BURSE

BURSE SPECIALE

Conform Art. 31 alin. (1) din Regulamentul privind acordarea burselor studenții pot beneficia de acordarea unor burse speciale.

In Consiliul de Administrație al ULBS din 15.04.2021 s-a aprobat acordarea, pe universitate, a unui număr de 60 burse speciale, în cuantum de 800 RON fiecare (anul univ. 2020/2021).
 În acest sens, studenții pot depune, la DECANAT – Secretar Cristina GANCEA, cererile pentru acordarea burselor speciale conform Anexei 4 din Regulament,ul de Burse ULBS, până la data de 19.05.2021 ora 10,00.
Detalii găsiți în adresa alăturată și în Regulamentul de burse ULBS.

Vă aducem la cunoștiință că în primul semestru al anului universitar 2020-2021

bursele și alte forme de sprijin material se vor acorda studenților după regulamentul în vigoare (anexa la Hotarârea Senatului 2429/06.06.2019) 

BURSE SOCIALE

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (fraţi, surori);
  • copie acte de indentitate (părinţi);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni IUNIE, IULIE, AUGUST – venitul net nu trebuie să depășească 1362 lei/membru de familie), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă ;
  • cupoane de pensie;
  • cupoane ajutor social;
  • cupoane pensie alimentară;
  • adeverinţe eliberate de organele financiare – teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.

Regulamentul privind acordarea burselor se poate consulta accesand urmatorul link:

https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/21_Regulamentul-privind-acordarea-burselor-%c8%99i-a-altor-forme-de-sprijin-material-pentru-studen%c8%9bi.pdf

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 30.10.2020, ORA 13.00