Introdu cuvânt cheie

Burse

Studenții orfani de unul sau ambii părinți

 • cerere tip, conform Anexei 1;
 • copie a cărții de identitate;
 • copii după certifícatele de deces ale părinților;
 • cupoane sau adeverințe de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile:iunie, iulie, august 2023;
 • adeverință de șomaj;
 • adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agrícole, păduri, chirii etc;
 • extras de cont.

Studenții care provin din centre de plasament

 • cerere tip, conform Anexei 1;
 • copie a cărții de identitate;
 • adeverință din care să rezulte că studentul provine dintr-un centru de plasament;
 • copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial.
 • extras de cont.

Studenții bolnavi

 • cerere tip, conform Anexei 1;
 • copie a cărții de identitate;
 • certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. În certificatul medical trebuie să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art.25 lit.(b).
 • extras de cont.

Studenții a căror familie nu a realizat în lunile iunie-august un venit lunar net/membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie:

 • cerere tip, conform Anexei 1;
 • copii ale cărților de identitate ale studentului și părinților acestuia;
 • copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor (dacă este cazul), ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;
 • adeverințe elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ, din care să rezulte că nu beneficiază de burse sau de alte forme de sprijin material;
 • declarație pe proprie răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primaria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii;
 • adeverințe/cupoane privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori;
 • documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu:persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale);
 • declarație pe propria răspundere dată de părintele/părinții care nu obține nici un fel de venit, în fața unui notar sau la primaria în care domiciliază;
 • adeverință cu venitul net, pe lunile iunie-august, de la locul de muncă al părintelui/părinților care lucrează;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, care se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații acestuia;
 • copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, care se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;
 • adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agrícola, păduri, chirii etc.;
 • extras de cont.

Burse sociale ocazionale  – art.3016

Bursa socială pentru îmbrăcăminte – se depune o cerere, însoțită de acte doveditoare corespunzătoare (art.3016). Această bursă se poate acorda de cel mult două ori într-un an universitar.

 • extras de cont.

Bursa ocazională pentru maternitate, se depune cerere în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului.

 • extras de cont.

Bursa socială ocazională în caz de deces –pentru decesul unui membru al familiei (soț, soție, copil) sau în cazul decesului părintelui întreținător.

 • extras de cont.

Menționăm faptul că pentru studenții care depun dosare pentru bursele sociale, se va lua în considerare media ponderată obținută în semestrul 2, din momentul depunerii dosarului;

ATENȚIE! În concursul pentru obținerea burselor sociale vor fi luate în considerare doar dosarele studenților înmatriculați pe locuri fără taxă.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL DE SPECIALIZARE,  ÎN PERIOADA 12-20.10.2023, ÎN PROGRAMUL CU STUDENȚII.

REDUCERI ȘI SCUTIRI DE TAXĂ DE ȘCOLARIZARE

Semestrul I 2023-2024

Reducerile și scutirile de taxă de școlarizare se acordă studenților înmatriculați pe locuri cu taxă, învățământ cu frecvență, în cuantumul aprobat de Consiliul de Administrație (art.4123 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, nr.4344/28.09.2023).

BENEFICIARI:

 1. Studenții încadrați într-un grad de handicap sever (cu însoțitor)beneficiază de scutire de taxă de școlarizare. Aceștia trebuie să depună la secretariatul facultății o cerere însoțită de copie după certificatul medical eliberat de medicul specialist.
 2. Studenții care provin din centre de plasament sau din plasament familial, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani – reducere cu 75% a taxei de școlarizare. Pentru a beneficia de această facilitate, aceștia trebuie să depună la secretariat o cerere însoțită de de adeverințe din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial.
 3. Studentii orfani de ambii părinți, care nu au împlinit vârsta de 26 ani – reducere cu 50% a taxei de școlarizare. Pentru a beneficia de această facilitate studenții trebuie să depună la secretariat o cerere însoțită de copii după certificatele de deces ale părinților.
 4. Studenții care nu au împlinit vârsta de 26 de ani și a căror familie nu a realizat in lunile iunie-august un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare de 1000 lei – beneficiază de reducere cu 50% a taxei de școlarizare. Pentru a beneficia de această facilitate studentul trebuie să depună la secretariat o cerere însoțită de următoarele documente:
 • copii ale cărților de identitate ale părinților;
 • copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor (dacă este cazul), ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;
 • declarație pe proprie răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primaria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii;
 • adeverințe/cupoane privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori;
 • documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale);
 • declarație pe propria răspundere dată de părintele/părinții care nu obține nici un fel de venit, în fața unui notar sau la primaria în care domiciliază;
 • copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, care se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;
 • adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agrícole, păduri, chirii etc.;
 1. Studenții orfani de un părinte, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani și a căror familie nu a realizat în lunile iunie-august un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie– beneficiază de reducere cu 35% a taxei de școlarizare. Pentru a beneficia de această facilitate studenții trebuie să depună la secretariat o cerere însoțită de copie după certificatul de deces al părintelui, precum și documentele prevăzute la Art.41, alin.(6), litera (a) a Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, nr.4344/28.09.2023.
 2. Studenții care nu au împlinit vârsta de 26 de ani și a căror familie nu a realizat în lunile iunie-august un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul minim pe economiebeneficiază de reducere cu 35% a taxei de școlarizare. Pentru a beneficia de această facilitate studenții trebuie să depună la secretariat o cerere, precum și documentele prevăzute la Art.41, alin.(6), litera (a) a Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, nr.4344/28.09.2023.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL DE SPECIALIZARE,  ÎN PERIOADA 12-20.10.2023, ÎN PROGRAMUL CU STUDENȚII.

BURSE SPECIALE

Conform Art. 31 alin. (1) din Regulamentul privind acordarea burselor studenții pot beneficia de acordarea unor burse speciale.

In Consiliul de Administrație al ULBS din 15.04.2021 s-a aprobat acordarea, pe universitate, a unui număr de 60 burse speciale, în cuantum de 800 RON fiecare (anul univ. 2020/2021).
 În acest sens, studenții pot depune, la DECANAT – Secretar Cristina GANCEA, cererile pentru acordarea burselor speciale conform Anexei 4 din Regulament,ul de Burse ULBS, până la data de 19.05.2021 ora 10,00.
Detalii găsiți în adresa alăturată și în Regulamentul de burse ULBS.

Vă aducem la cunoștiință că în primul semestru al anului universitar 2020-2021

bursele și alte forme de sprijin material se vor acorda studenților după regulamentul în vigoare (anexa la Hotarârea Senatului 2429/06.06.2019)