Introdu cuvânt cheie

Misiunea și obiectivele facultății

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE DREPT

 

În consonanţă cu misiunea şi obiectivele Universităţii ”Lucian Blaga”, misiunea Facultăţii de Drept se subsumează misiunii generale de a promova învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă şi integrate în circuitul european şi mondial.

 1. Misiunea şi obiectivele didactice

  Misiunea didactică a Facultăţii de Drept este, pe lângă cea tradiţională, de a pregăti specialişti pentru viaţa juridică şi administrativă din România (prin oferta sa educaţională ce acoperă spectrul clasic al ştiinţelor juridice şi administrative), şi cea de a adapta această pregătire pentru integrarea pe piaţa corespondentă a muncii din Uniunea Europeană, care ridică în faţa învăţământului juridic şi administrativ românesc provocarea pregătirii viitorilor jurişti şi funcţionari publici capabili să facă faţă noilor cerinţe profesionale impuse de standardele europene.

  Această misiune se reflectă în reformarea permanentă planurilor de învăţământ pentru a realiza compatibilizarea curriculară cu alte facultăţi de drept şi ştiinţe administrative europene. În acest sens, facultatea a participat şi va participa la programele similare europene de consolidare a învăţământului juridic şi administrativ. Pe lângă introducerea în planul de învăţământ a unor discipline cu o pregnantă dimensiune europeană s-a accentuat studiul disciplinelor cu caracter aplicativ modern, s-a regândit programul de practică profesională iar disciplinele de informatică au dobândit un puternic caracter de specializare. Regândirea periodică a planurilor de învăţământ a avut permanent în vedere evoluţia standardelor generale şi specifice ale ARACIS.

  De asemenea, s-a considerat că este necesară o pregătire cu conţinut curricular comunitar şi la nivelul studiilor de masterat în domeniul dreptului şi administraţiei europene.

  Din perspectiva necesităţii asigurării, potrivit principiilor şi criteriilor stabilite de Declaraţia de la Bologna, a unei mobilităţi sporite a cadrelor didactice şi studenţilor prin programe europene (Erasmus, Leonardo da Vinci etc), s-a impus, o adaptare obligatorie a conţinutului planurilor de învăţământ la curricula universităţilor din Uniunea Europeană pentru a permite o mai bună aplicare a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), cunoscute fiind, la ora actuală, dificultăţile pe care le întâmpină studenţii din facultăţile româneşti când solicită recunoaşterea unor discipline sau cicluri de studii de licenţă urmate în universităţi din Europa sau invers, datorită incompatibilităţii planurilor de învăţământ.

  În cadrul parteneriatelor externe strategice ale facultăţii, se încurajează mobilitatea cadrelor didactice în ambele sensuri. Astfel, cadre didactice ale facultăţii predau, în calitate de profesor-invitat, prin mobilităţi Erasmus, la programe europene ale universităţilor partenere (spre exemplu, la Universitatea Philipps din Marburg, Germania, Universitatea din Malaga, Universitatea Carlos III din Madrid, etc), iar cadre didactice ale acestor universităţi predau periodic cursuri ori susţin conferinţe în cadrul facultăţii.

  In filozofia instituţională a facultăţii cele două programe de studii principale (drept şi administraţie publică) trebuie să se dezvolte în mod conjugat astfel încât absolvenţii fiecărui program de studii să aibă asigurată posibilitatea continuării de studii la celălalt program, asigurându-se  acestora o pregătire complexă într-o perioadă optimă de timp, în două programe compatibile chiar dacă din domenii diferite de ştiinţe, în aşa fel încât să sporească şansele angajării şi integrării acestora pe piaţa muncii de specialitate.

  În acest context, obiectivul general al facultăţii este acela de a contribui la formarea generaţiilor de jurişti şi specialişti în administraţia publică, cu o pregătire fundamentală orientată spre dimensiunea europeană a diferitelor discipline juridice, administrative, politice şi economice, fără a neglija raportul acesteia cu cerinţele interne, astfel încât viitorii absolvenţi să dobândească o dublă şansă:, atât pe piaţa comunitară a muncii, cât şi pe plan intern.

  Alături de obiectivul general al facultăţii, de o deosebită importanţă în definirea activităţilor desfăşurate la nivelul acesteia sunt obiectivele sale specifice precum:

  Obiective specifice:

  1. Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţelor juridice şi administrative la nivel european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a unor noi perspective de angajare pe piaţa muncii internă şi internaţională;
  2. Atragerea în calitate de cadre didactice invitate a unor profesori prestigioşi din cadrul unor universităţi şi instituţii partenere ale facultăţi din ţară (Bucureşti, Cluj, Iasi, Timişoara şi Craiova) şi/sau din străinătate (Marburg, Tuebingen, Rennes, Maribor, Pecs, Speyer, Wiesbaden, Institutul Elveţian de Drept Comparat etc), care vor conferenţia sau vor preda diferite tematici actuale în una din limbile de circulaţie europeană.
  3. Intensificarea pregătirii complementare în domeniul limbilor străine, al informaticii, al elementelor de cultură şi civilizaţie românească şi europeană, prin organizarea de universităţi de vară şi/sau prin încheierea unor parteneriate şi proiecte comune cu alte facultăţi din universitate sau din afara acesteia pentru accentuarea rolului şi dimensiunii culturale a programelor educaţionale ale facultăţii;
  4. Crearea unor programe de studii în limba engleză în special la masterat. Astfel, oferirea programului masteral de Drept european şi de Administraţie Publică Europeană şi în limba engleză pentru a fi destinate studentilor interesaţi din întreaga lume.
  5. Accentuarea şi regândirea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilorspecialişti, prin metode inovative de tip clinică, internship, simulări, workshopuri cu specialişti din justiţie şi administraţie, invitarea la catedră a unor specialişti din domeniile de interes, în calitate de cadre didactice asociate invitate, etc.
  6. Crearea unor programe de studii postuniversitare sau de formare/specializare profesională continuă pe bază de comandă socială, în acele domenii în care se resimte acut nevoia instruirii de specialişti (grefieri, executori judecătoreşti, mediatori, funcţionari publici deconducere şi de execuţie, cadre de conducere şi execuţie în poliţia naţională şi locală, etc.).
  7. Extinderea, diversificarea şi îmbunătăţirea calitativă a programelor de studiu în cadrul învăţământului la distanţă, atât la nivelul ciclului I licenţă, cât şi la nivelul ciclului II masterat, astfel încât să putem oferi studenţilor noştri, precum şi categoriilor socio-profesionale salariate să beneficieze de avantajele învăţării continue, pe parcursul întregii vieţi.
 2. Misiunea şi obiectivele de cercetare ştiinţifică

  Facultatea şi-a creat şi îşi propune să-şi consolideze o misiune ştiinţifică bine conturată, concepută ca sursă semnificativă de finanţare, dar şi ca o componentă esenţială a procesului didactic, în conformitate cu principiile Declaraţiei de la Bologna, pentru a întregi pregătirea profesională a viitorilor specialişti.

  În acest context, cercetarea ştiinţifică este văzută ca o componentă esenţială a procesului de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral şi ca o modalitate de întărire a poziţiei facultăţii şi Universităţii în aria europeană a învăţământului superior.

  Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt, elaborate de facultate, în cadrul centrelor de cercetare precum şi pe baza programelor elaborate individual de către cadrele didactice. Aceste programe includ obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi resursele necesare realizării. Promovarea cercetării ştiinţifice la standarde europene de calitate constituie fundamentul şi garanţia dezvoltării programelor de studii integrate, care vor permite obţinerea unor diplome comune (joint degree) prin masterate şi şcoli doctorale comune.

  Obiectivul general de cercetare ştiinţifică al facultăţii în cadrul acestei misiuni este de a contribui, prin efort creativ şi inovativ, prin cooperare şi prin mijloace proprii, la dezvoltarea locală, regională şi naţională a României, la dezvoltarea doctrinei naţionale de drept public şi privat, de ştiinţe administrative, a justiţiei şi administraţiei, în conformitate cu cerinţele societăţii moderne.

  Obiective specifice:

  1. Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul celor două centre de cercetare în drept public şi ştiinţe administrative, precum şi în drept privat la nivelul facultăţii, care să permită atât cadrelor didactice cât şi studenţilor implicarea într-o cercetare instituţionalizată, inclusiv pe baza câştigării unor granturi interne şi internaţionale; în acest cadru, organizarea de manifestări ştiinţifice care să contribuie la vizibilitatea naţională şi internaţională a facultăţii;
  2. Dezvoltarea efortului permanent de formare la nivelul studenţilor a deprinderilor specifice cercetării, prin implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în proiecte de cercetare ştiinţifică la nivelul centrelor de cercetare;
  3. Îmbogăţirea şi întregirea ofertei educaţionale la ciclurile II şi III, inclusiv prin promovarea dintre cadrele didactice proprii şi atragerea unor conducători de doctorat din sfera dreptului public şi crearea unei şcoli doctorale de drept public şi ştiinţe administrative la nivelul facultăţii;
  4. Consolidarea tradiţiei de organizare anuală a Conferinţei Ştiinţifice a facultăţii, cu dimensiune internaţională şi profil pluridisciplinar juridic, administrativ, economic şi politic la nivelul căreia să fie dezbătute cele mai actuale probleme ale acestor domenii ale ştiinţei şi practicii sociale.
  5. Permanentizarea seriei în limba engleză a revistei facultăţii, Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Jurisprudentia indexată în mai multe baze internaţionale de date juridice prestigioase.
  6. Crearea prin apel la fondurile structurale europene a unui Centru de cercetare în drept şi ştiinţe administrative comparate, în cadrul facultăţii.
  7. Crearea unui Centru regional (pentru Transilvania) de pregătire şi perfecţionare continuă a cadrelor din poliţia locală.
 3. Misiunea şi obiectivele în materie de integrare în Spaţiul european al învăţământului superior

  Facultatea îşi propune asumarea misiunii academice exprimate în Declaraţia de la Bergen, privind asigurarea calităţii şi integrarea în spaţiul academic european. Astfel, la nivelul facultăţii s-a conştientizat importanţa cercetării atât în asigurarea contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea economică şi culturală, cât şi în asigurarea coeziunii sociale.

  Din acest punct de vedere, obiectivele generale ale facultăţii sunt:

  1. Impulsionarea activităţii de cercetare ştiinţifică.
  2. Asigurarea dimensiunii şi misiunii sale sociale: asigurarea accesului tuturor la învăţământ superior de calitate şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare de studiu pentru studenţi, astfel încât aceştia să poată să îşi finalizeze studiile fără dificultăţi generate de situaţia lor socială sau economică. Dimensiunea socială cuprinde măsuri adoptate de guverne pentru a ajuta studenţii, mai ales pe cei provenind din grupuri sociale dezavantajate, precum şi pentru a asigura servicii de orientare şi consiliere în vederea lărgirii accesului la învăţământ superior.
  3. Dezvoltarea mobilităţii cadrelor didactice şi studenţilor în aria academică europeană, prin programe Erasmus, Jean Monnet şi alte programe europene similare.
  4. Colaborarea strânsă, în calitate de membru cu drepturi depline, cu European Law Faculties Association, în vederea reformei curriculare, a stimulării cercetării ştiinţifice şi a asigurării unui învăţământ juridic de calitate.
   1. Accentuarea dimensiunii europene a activităţii de cercetare organizate prin cele două centre de cercetare existente, prin: atragerea de finanţări europene, colaboarrea cu instituţii de cercetare similare din alte state membre ale UE, organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul cărora să se valorifice rezultatele cercetării.
   2. Compatibilizarea cadrului curricular cu programe de studiu similare ale unor universităţi din Uniunea Europeană.
   3. Compatibilizarea componentei de cercetare a programelor de master şi doctorat cu aria de cercetare-inovare europeană.
   4. Crearea şi dezvoltarea unor capacităţi, abilităţi şi competenţe specifice pentru studenţi şi absolvenţi, în acord cu viziunea europeană asupra pregătirii juridice universitare:
    • capacitatea de apreciere a contextului general de aplicare a dreptului;
    • competenţe specifice de analiză, sinteză, prezentare, comparare, apreciere a aplicării normelor interne şi a celor europene;
    • abilitatea de a se dezvolta profesional într-un mediu multicultural, cu componentă internaţională;
    • abilitatea de a comunica şi de a interrelaţiona cu specialişti aparţinând altor culturi juridice.