Introdu cuvânt cheie

post

Metodologia pentru acordarea granturilor de mobilități externe din fonduri HASSO PLATTNER ŞI ULBS

Metodologia pentru acordarea granturilor de mobilități externe din fonduri HASSO PLATTNER ŞI ULBS

METODOLOGIE PENTRU ACORDAREA  GRANTURILOR DE MOBILITĂȚI EXTERNE DIN FONDURI HASSO PLATTNER ŞI ULBS

Scop
Prezenta metodologie ȋşi propune susţinerea studenţilor ULBS (nivel licenţă, Master, doctorat) care doresc să participe la manifestări ştiinţifice, stagii, cursuri de pregătire, competiţii sau concursuri, organizate ȋn străinătate şi la alte tipuri de activităţi menite a ȋmbunătăţi vizibilitatea ULBS la nivel internaţional

Condiții de acordare:
– calitatea de, student (nivel licenţă, master sau doctorat);
– activități eligibile:

  • participarea cu lucrări la conferințe internaționale de prestigiu ;
  • stagiu/curs de pregătire/școală de vară pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici sau metodologii de cercetare;
  • acces la infrastructuri de cercetare/biblioteci/arhive/baze de date.
  • concursuri, competiţii internaţionale

– activitățile se vor desfășura exclusiv la instituții din străinătate, în anul calendaristic 2019;
– bugetul maxim eligibil/aplicant în cadrul competiției 2019 este c/val. a 2.500 EUR (=11.875 RON), indiferent dacă acesta este solicitat pentru una sau mai multe categorii de activități.

Documente necesare înscrierii în competiție:
– completarea Anexei 1 (Cererea de finanțare);
– scrisoare de acceptare, din partea unei instituții din străinătate, la activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare.

Bugetul competiției:
Bugetul total al competiției 2019 este de 125.000 EUR, din care:

  • 75000 EUR pentru doctoranzi,
  • 50000 EUR pentru studenți (forma de ȋnvăţământ licenţă şi master);

În funcţie de aplicaţiile pentru aceste proiecte, se va solicita, dacă este cazul, o suplimentare a bugetului, către HPI, respectiv bugetul ULBS.>Bugetul pentru studenți este distribuit pe facultăți în felul următor:

Facultate Număr studenți % studenți Buget mobilități studenți (EUR)
FMED 1582 0.11 5,670
FING 3494 0.25 12,524
FSSU 1872 0.13 6,710
FLIT 910 0.07 3,261
FSTI 912 0.07 3,269
FSEC 2293 0.16 8,219
FSAA 832 0.06 2,982
FDRE 1539 0.11 5,516
FTEO 515 0.04 1,846
TOTAL 13,949 1

50,000

Procesul de evaluare:
– se acceptă cereri de finanţare până la epuizarea bugetului la nivel de facultate / şcoală doctorală
– cererile de finanțare pentru studenţi se depun la decanatul fiecărei facultăți. care vor verifica calitatea de student a aplicantului;
– cererile de finanțare pentru doctoranzi se depun la Biroul doctorate care va verifica calitatea de doctorand a aplicantului;
– fiecare cerere este evaluată de către o comisie care se va constitui la nivelul facultății / Școlii doctorale; termen maxim 10 zile de la depunere.
– evaluarea este de tip ADMIS/RESPINS, cu precizarea bugetului acceptat pentru finanțare (v. Anexa 2 – Fișa de evaluare);
– pentru cererile de finanțare evaluate cu calificativul RESPINS nu se admit contestații, dar se acceptă redepunerea cererii (o singură dată), în cazul în care aplicantul decide să își îmbunătățească aplicația pe baza comentariilor primite;
– lista finală cu persoanele admise pentru mobilități, alături Cererile de finanțare depuse (Anexa 1) și de Fișele de evaluare (Anexa 2) se depun la Serviciul CD, ȋn maxim 5 zile de la evaluare, pentru a fi trimisă spre aprobare în următoarea sedință de CA.

Cheltuieli eligibile (conform plafoanelor legale):
– Transport
– Cazare
– Taxă de participare (pentru conferințe și cursuri/stagii)
– Taxă de acces (pentru biblioteci, infrastructuri de cercetare, arhive ș.a.).

Efectuarea deplasării și decontarea cheltuielilor:
Decontarea cheltuielilor se va efectua în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea de lucru privind decontarea cheltuielilor cu deplasările interne/externe în cadrul proiectelor de cercetare (http://cercetare.ulbsibiu.ro/doc_DCS/proceduri/PO/IL-ULBS-PCDI-301-PC-03_deplasari.pdf).