Introdu cuvânt cheie

post

Burse 2018-2019

Burse 2018-2019

BURSE SOCIALE

 
Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (fraţi, surori);
  • copie acte de indentitate (părinţi);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni IUNIE, IULIE, AUGUST), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă ;
  • cupoane de pensie;
  • cupoane ajutor social;
  • cupoane pensie alimentară;
  • adeverinţe eliberate de organele financiare – teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 31.10.2018 ORA 13.00