Introdu cuvânt cheie

post

HCF 04 DIN 23.02.2022

HCF 04 DIN 23.02.2022

Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total de membrii. Dacă acest cvorum nu se realizează, Consiliul nu poate delibera în mod valabil. În acest caz, Consiliul se va întruni de drept la o altă dată stabilită în Biroul Consiliului, astfel încât să se poată asigura cvorumul necesar.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliu au drept de vot în toate problemele, cu excepţia aprobării rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.