Enter your keyword

Burse

BURSE SOCIALE

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:
1. Cerere de acordare a bursei sociale
2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
– copie certificat naştere solicitant;
– copie certificat naştere (fraţi, surori);
– copie acte de indentitate (părinţi);
– copie certificat de căsătorie (părinţi);
– copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
– copie certificat de deces (dacă este cazul);
– copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE), după caz:
– adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă ;
– cupoane de pensie;
– cupoane ajutor social;
– cupoane pensie alimentară;
– adeverinţe eliberate de organele financiare – teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
– declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
– adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 02.03.2018 ORA 13.00